Obowiązek Informacyjny (RODO)

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 • Administrator Danych
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest POLPUNKT Surowaniec Ireneusz z siedzibą przy ul. Staszica 2A/41 37-450 Stalowa Wola (zwana dalej „POLPUNKT”).

 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
  W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail lub listownie.
  Oto nasze kontaktowe:

  adres e-mail:
  kontakt@polpunkt.pl

  lub

  adres pocztowy:
  POLPUNKT Surowaniec Ireneusz
  ul. Staszica 2A/41 ,
  37-450 Stalowa Wola

 • Skąd mamy Twoje dane?
  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, zapytań przez formularz kontaktowy oraz w związku z transakcjami – umowami kupna-sprzedaży

 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Polpunkt obowiązków wynikających z przepisów prawa) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
 • Odbiorcy danych
  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

 • Czas przechowywania danych
  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
  Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
 • Czas przechowywania danych Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  Dane dla celów marketingowych – W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

  – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Polpunkt – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania
  Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

  Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z firmą Polpunkt.
  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
  W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.